Stowarzyszenie armatorów jachtów opiniuje
12.05.99
Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskich statków sportowych przybrał formę nadającą się do publicznej dyskusji. Opinię pierwszego draftu znajdziecie na mojej stronie z zimową datą. PZŻ zaopiniował lakonicznie: NIE. Pismo Związku nie precyzuje powodów, które nim kierowały. Opiniowaniem zajmował się Stefan Heindrich z Chocimskiej. Poniżej znajdziecie opinię Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, któremu prezesuje kpt. Krystyna Chojnowska Liskiewicz. Opinię sporządził V-Prezes SAJ Eugeniusz Ziółkowski, towarzysz wielu rejsów na jachtach "Milagro". Uważnej lektury!

Urząd Morski w Słupsku 76-200 Słupsk ul.Sienkiewicza 18 Pan Bogdan Matowski
Dotyczy: projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.


Pozwalamy sobie w załączeniu przesłać proponowane przez nasze Stowarzyszenie propozycje zmian do projektu Rozporządzenia. Mamy nadzieję, że nasze postulaty znajdą zrozumienie wśród Członków Zespołu przygotowującego Rozporządzenie. Oczekujemy na odpowiedź i zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych zmian do Rozporządzenia.
Z poważaniem V-ce Prezes SAJ Eugeniusz Ziółkowski

Załącznik nr 1 z dnia 10 maja 1999 roku
Jako podstawę do proponowanych zmian w tekście Rozporządzenia przyjęto następujące założenia:
1. jachty prywatnych właścicieli/armatorów są traktowane jako majątek właściciela, a w związku z tym odpowiedzialność za stan techniczny statku jest zupełnie inna niż armatorów jachtów klubowych eksploatowanych przez liczne załogi w okresie sezonu nawigacyjnego,
2. przepisy związku sportowego nie mogą być dla nas obowiązującymi przepisami, ponieważ nie ma obligatoryjnego przepisu, że właściciel/armator musi należeć do jakiegokolwiek związku sportowego lub Klubu,
3. uważamy, że partnerem dla właścicieli/armatorów prywatnych jachtów powinna być administracja państwowa, w tym przypadku administracja morska,
4. uważamy, że tworzone prawo musi być dostosowane do prawa UE jeżeli takie dla danej dziedziny technicznej lub działalności istnieje,
5. zamierzone jest wprowadzenie w roku 1999 normy europejskiej nr PN-EN ISO 10240 tytuł: ?Małe statki - instrukcja dla właściciela? oraz przygotowywana jest ustawa o wprowadzeniu obligatoryjnym znaku CE dla wyrobów wykonanych w Polsce (według posiadanych przez nas informacji gotowy jest po międzyresortowych uzgodnieniach projekt tej ustawy z ?vacatio legis? 6 miesięcy), a w tym przypadku nie można tworzyć prawa niezgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi.
6. należy nie dopuszczać przy tworzeniu prawa do powstawania układów monopolistycznych jak np.: wyłączność polskiego klasyfikatora na rynku usług technicznych
7. powoduje nami dążenie do liberalizacji i uproszczenia prawa
8. uważamy, że nie należy przenosić przepisów obowiązujących dla statków konwencyjnych na sferę statków pozakonwencyjnych
9. uznajemy, że dla okresu przejściowego można przyjąć długość statku jako parametr podziału statków sportowych pod kątem zmienionych wymagań dla danej grupy statków, aż do czasu powstania odpowiedniego prawa UE. W naszym przekonaniu statki o LOA < 12,0 m i liczbie załogi poniżej 10 osób powinny mieć zliberalizowane przepisy dotyczące wyposażenia.
10. kontrola administracji morskiej w zakresie wyposażenia tych statków powinna dotyczyć jedynie spełnienia przez nie:
- przepisów Konwencji COLREG 1978,
- wyposażenia w środki bezpieczeństwa,
- wyposażenia w środki sygnalizacji,
- wyposażenie w środki ppoż.
11. Stowarzyszenie ma w planie równoległe wystąpienia do władz ustawodawczych w celu dostosowania polskich regulacji prawnych dotyczących morskich statków sportowych i rekreacyjnych do standardów europejskich (sprawa ujednoliconego rejestru statków sportowych i rekreacyjnych prowadzonego przez administrację państwową, sprawa pomiaru uproszczonego, zagadnienie odniesienia przepisów do parametru: długość całkowita a nie do powierzchni żagla, zmiany w zapisach ustawy Kodeks Morski itp itd.). Wystąpienia te mają na celu tworzenie spójnego prawa dotyczącego morskich statków sportowych.

Uwagi szczegółowe do Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych. Uwagi do wstępu określającego podstawy prawne rozporządzenia: dodać w tekście po słowach Na podstawie: art. 1 § 1a
Uzasadnienie: pozwala to włączyć przepisy Konwencji SOLAS 1974 z protokołem 1978, która według jednolitego tekstu wydanie 1977 w rozdziale I paragraf 3 stanowi, że przepisom Konwencji nie podlegają jachty sportowe i rekreacyjne nie używane do celów zarobkowych. Jest to ważne z uwagi na to że nasze dalsze uwagi biorą jako podstawę proponowanych zmian zapisy Konwencji jako aktu prawnego nadrzędnego w stosunku do Kodeksu Morskiego.
PRZEPISY OGÓLNE pkt. 2 i 3. oraz § 3 proponuje się zastąpić istniejący tekst następującym tekstem:
Pkt. 2. W zrozumieniu niniejszego Rozporządzenia morskim statkiem sportowym zwanym dalej w tekście Rozporządzenia ?statkiem? są morskie statki sportowe, niezależnie od rodzaju napędu o długości kadłuba, pomierzonej zgodnie ze zharmonizowaną normą ISO 8666 stanowiącej załącznik do normy PN - EN ISO 10240, od 2,5 do 24 metrów, jak również te statki, które mogą być czarterowane dla celów sportowych lub rekreacyjnych oraz stosowane do celów szkoleniowych.
Pkt. 3. zakres niniejszych przepisów nie obejmuje następujących jednostek pływających:
a) jednostek pływających przeznaczonych wyłącznie do wyścigów i odpowiednio oznaczonych: takich jak monotypowe klasy regatowe posiadające ważny certyfikat pomiarowy PZŻ lub PZMWiNW oraz łodzie wiosłowe regatowe lub treningowe,
b) canoe, kajaki, gondole i rowery wodne,
c) żaglowych desek surfingowych,
d) desek surfingowych z napędem mechanicznym , skuterów wodnych i podobnych jednostek pływających,
e) oryginalnych pojazdów wodnych zbudowanych w przeważającym stopniu z materiałów oryginalnych odpowiednio oznaczonych przez producenta jako repliki budów sprzed 1950 roku odtwarzających historyczne jednostki pływające,
f) statków doświadczalnych,
g) statków pływających z załogą i przewożących pasażerów zarobkowo niezależnie od ilości pasażerów,
h) pojazdów zanurzalnych,
i) jednostek na poduszce powietrznej,
j) wodolotów.

Uzasadnienie: tekst zgodny z Dyrektywą UE 94/254/EG (zgodnie z harmonogramem prac Rządu Dyrektywa 94/25 ma być wprowadzona do prawa polskiego od 1 stycznia 2000 roku) oraz normą PN-EN ISO 10240 wdrażaną do PN. Proponowany tekst reguluje dodatkowo niejasny, pozwalający na dowolną interpretację prawną tekst o pasażerach na statkach sportowych. Stwierdzenie o statkach z załogą przewożących dla celów zarobkowych pasażerów jednoznacznie kwalifikuje statki zajmujące się działalnością zarobkową, a tym samym nie podlegające one 0niniejszym przepisom. Dla dużych statków żaglowych istniejących w Polsce takich jak "Pogoria", "Zawisza Czarny", "Fryderyk Chopin", "Kpt. Włodzimierz Głowacki" itp administracja morska powinna określić odrębne przepisy wspólnie z towarzystwem klasyfikacyjnym, Stowarzyszeniem Profesjonalnych Żeglarzy lub zastosować przepisy ustawy o bezpieczeństwie statków w paragrafie 5 pkt. 1 podpunkt e proponuje się zmienić słowo "Kuźnicą" na słowo "Jastarnią".
Uzasadnienie: pozwoli to na wpływanie do Jastarni małych jednostek od strony Kuźnicy bez przekraczania przepisów.
§ 10 i 11 zastąpić tekstem:
§ 10 W celu stwierdzenia wymaganego stanu technicznego należy przedstawić administracji morskiej następujące dokumenty:
pkt.1. dla statków których stępka została położona po 1 stycznia 1999 roku: dokumenty wystawione przez wytwórcę potwierdzające znak CE dla wyrobu i ?Instrukcję dla właściciela? jeżeli statki były budowane w profesjonalnym zakładzie produkcyjnym na zamówienie lub zakupione w obrocie handlowym
pkt.2. dla statków budowanych przez właściciela jako pojedyncze egzemplarze należy przedstawić odpowiednie dokumenty stwierdzające stan techniczny wystawione przez:
- notyfikowane w UE instytucje posiadające uprawnienia do wykonywania zadań określonych w paragrafie 8 Dyrektywy,
- instytucje klasyfikacyjne posiadające przepisy dotyczące statków sportowych
- inne uznane przez krajową administrację morską instytucje posiadające odpowiednie przepisy nadzoru technicznego nie wykluczając związków sportowych i stowarzyszeń żeglarzy takich jak PZŻ, PZMW i NW, SAJ itp.
pkt. 3. dla istniejących statków administracja morska uznaje dotychczasowe dokumenty stwierdzające ich stan techniczny.
pkt. 4. dla statków podlegających inspekcji okresowej stan techniczny stwierdzają odpowiednim dokumentem uznane przez krajową administrację morską instytucje posiadające odpowiednie przepisy nadzoru technicznego nie wykluczając związków sportowych i stowarzyszeń żeglarzy takich jak: PZŻ , PZMW i NW, SAJ itp.
§ 11. Wykaz uznanych przez administrację morską instytucji mogących stwierdzać stan techniczny statku stanowi załącznik nr xxx do niniejszego rozporządzenia. Wykaz będzie uaktualniany każdego roku do końca I kwartału.
§ 13 zamiast "dokumentom klasyfikacyjnym" wstawić "dokumentach przedstawionych przedstawicielowi administracji morskiej przez właściciela lub armatora zgodnie z wymogami w § 10 dodać pkt. 2. o treści:
- Inspekcja wstępna przeprowadzana jest na statkach nowobudowanych jako podstawa do wydania Karty Bezpieczeństwa
dodać pkt. 3. o treści
- Inspekcja okresowa przeprowadzana jest na statkach w następujących przypadkach:
- na statkach będących w eksploatacji w przypadku zmian w jego kadłubie lub urządzeniach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statku lub załogi,
- na statku zaszły zmiany zmieniające jego parametry techniczne
- po wyjściu statku z eksploatacji na okres dłuższy od 24 miesięcy
- po każdych 5 latach eksploatacji.
Uzasadnienie: istniejące stwierdzenia nie pozwalają precyzyjnie określić w jakich sytuacjach mają być przeprowadzane poszczególne rodzaje inspekcji
§ 15 zamiast "kapitana lub wyznaczonego zastępcy" wpisać "właściciela lub przedstawiciela armatora"
Uzasadnienie: nie należy odnosić w rozporządzeniu o statkach sportowych wymogów dla statków objętych przepisami IMO i Konwencjami Skreślić tekst § 21 i zastąpić go tekstem:
§ 20 Ważność Karty Bezpieczeństwa upływa po 5 latach eksploatacji statku. Po tym okresie statek należy przedstawić do inspekcji okresowej?
§ 21 zastąpić tekstem: Karta bezpieczeństwa traci ważność ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
- na statku zaszły zmiany zagrażające jego bezpieczeństwu
- na statku zaszły zmiany zmieniające jego parametry techniczne
- statek uległ awarii
- statek został wycofany z eksploatacji na okres dłuższy niż 24 miesiące.
Uzasadnienie: jest to konsekwencja wcześniej proponowanych zmian.
§ 28 skreślić
Uzasadnienie: nie może być przeniesienia przepisów dla statków konwencyjnych do statków poza konwencją Sformułowania paragrafu 29 obejmują sformułowanie paragrafu 28.
§ 29 skreślić słowa od PRS.... do końca paragrafu i zastąpić je tekstem: administrację morską za odpowiednie do stosowania w warunkach w jakich będą eksploatowane
Uzasadnienie: nie można zawężać uznania do instytucji klasyfikacyjnych jak dla statków konwencyjnych gdyż szybki postęp techniczny w rozwoju środków ratunkowych, radiokomunikacyjnych itp. oraz miniaturyzacja tych urządzeń powoduje konieczność szybkiego uaktualniania spisów uznanych urządzeń. Administracja morska może corocznie publikować wykazy uznanych wyrobów włącznie z urządzeniami uznanymi przez instytucje klasyfikacyjne pozostawiając prawo wyboru właścicielowi statku lub armatorowi.
§ 31 Sformułowanie w Roporządzeniu dotyczy statków konwencyjnych. Proponujemy dodać na początku tekstu słowa: "Zaleca się aby...". Zdanie końcowe proponujemy sformułować: "Na statkach do 12,0 m długości zaleca się, aby dotychczas zainstalowane urządzenia dostosować do wymogów GMDSS do dnia 1 lutego 2005 roku. Na statkach powyżej 12,0 m długości z dniem 1 lutego 2005 roku stosowanie urządzeń zgodnych z GMDSS jest obligatoryjne."
§ 38 skreślić
Uzasadnienie: niezgodny z propozycją podaną w paragrafie 10.
§ 40 na początku tekstu dodać:
Na statkach o długości powyżej 12,0 m lub w przypadku gdy liczba załogi na statku przekracza 10 osób...
Uzasadnienie: małe statki prywatnych właścicieli obsadzane są nielicznymi załogami i nie mogą spełniać wymogów w zakresie przepisów konwencyjnych. Według naszej opinii graniczną ilością załogi od której można wymagać spełnienia tych zapisów jest załoga powyżej 10 osób. Pamiętać należy, że statki sportowe nie podlegają również wymogom konwencji radiokomunikacyjnej.

Uwagi do Zarządzenia nr...Dyrektora urzędu Morskiego w ............z dnia............ w sprawie wyposażenia statków sportowych w sprzęt ratunkowy i sygnalizacyjny, nawigacyjny, sygnałowy, przeciwpożarowy, pokładowy i w urządzenia radiokomunikacyjne. Proponuje się skreślić w całym Zarządzeniu słowo pokładowy i nie umieszczać tego rodzaju wyposażenie w Zarządzeniu jak również skreślić cały załącznik nr 6.
Uzasadnienie: W przewidywanej do wdrożenia w Polsce w 1999 roku normie europejskiej PN-EN ISO 10240 tytuł: ?Małe statki - instrukcja dla właściciela? będzie podany wykaz niezbędnego zalecanego wyposażenia gwarantującego bezpieczną żeglugę w zakładanym rejonie. Konsekwencja propozycji naszych w Rozporządzeniu o zakresie inspekcji administracji morskiej na statkach sportowych.
W paragrafie 4 słowa od "Polskiego Rejestru Statków..." do końca paragrafu zastąpić słowami: "uznanych przez administrację morską towarzystw klasyfikacyjnych, związków sportowych i stowarzyszeń żeglarskich."

Uwagi do Załącznika nr 1
w pkt. 2 podpunkt b) oraz w punkcie 3 podpunkt a) dodać ?lub równoważne urządzenia ratunkowe typu uznanego przez administrację morską.
Uzasadnienie: w produkcji jest kilka typów tzw. zestawów ratunkowych wyrzucanych ze statku z chwilą wypadnięcia człowieka za burtę uzbrojonych we wszystkie wymagane środki: linka, światło, rolki do linki ratunkowej itp. Zestawy te działają skuteczniej niż klasyczne wyrzucane koła ratunkowe.

Uwagi do załącznika nr 2
Skreślić wszystkie pozycje za wyjątkiem poz. 1
Uzasadnienie: W przewidywanej do wdrożenia w Polsce w 1999 roku normie europejskiej PN-EN ISO 10240 tytuł: ?Małe statki - instrukcja dla właściciela? będzie podany wykaz niezbędnego zalecanego wyposażenia gwarantującego bezpieczną żeglugę w zakładanym rejonie. Natomiast jest praktykowane, że kompas magnetyczny zaleca do wprowadzenia na wyposażenie administracja morska.
Uwagi do załącznika nr 3 - urządzenia radiokomunikacyjne
Proponuje się w punkcie 3 podpunkt b skreślić słowa (EPIRB), 406 Mhz lub 1,6 Ghz.- dodać natomiast słowa "Po 01.02.2005 obligatoryjne staje się posiadania radiopławy (EPIRB) 406 Mhz lub 1,6 Ghz."
Uzasadnienie: wstępnie z uzgodniono z BŻ UM w Gdyni.

Proponuje się w punkcie 4. zmienić słowa "do 20 m" na "powyżej 12,0 m". Dodać zdanie: "Dla statków o długości całkowitej poniżej 12,0 m w żegludze przybrzeżnej zaleca się posiadanie radiotelefonu VHF. Od 01. 02. 2002 posiadanie radiotelefonu VHF staje się obligatoryjne (od 01.02.2005 z DSC)".
Uzasadnienie: konieczność wprowadzenia "vacatio legis".

Uwagi do załącznika nr 4
Proponuje się skreślić cały tekst i podać, że: "Wyposażenie sygnałowe winno być zgodne z przepisami konwencji COLREG 1978 wraz z poprawkami 1993"
Uzasadnienie: Sprawy te muszą być przeniesione na producenta a nie operatora.

Załącznik nr 6 skreślić w całości
Uzasadnienie: W przewidywanej do wdrożenia w Polsce w 1999 roku normie europejskiej PN-EN ISO 10240 tytuł: "Małe statki - instrukcja dla właściciela" będzie podany wykaz niezbędnego zalecanego wyposażenia gwarantującego bezpieczną żeglugę w zakładanym rejonie.

JERZY KULIŃSKI