Alternatywny projekt rozporządzenia ministra
25.03.99
Motto: "Wielu sfrustrowanych ludzi rwie się do roli ojców, aby nas, biednych i głupich wychować. Jakie to przyjemne uczucie czegoś zakazywać !" (prof. Lech Falandysz)

Jak pamiętacie jeden z poprzednich newsów zawierał preambułę czyli zarys myśli przewodniej alternatywnego projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych. Pierwszą wersję opiniowawałem i jej tekst został upubliczniony na tejże stronie internetowej. Lakoniczna opinia o wersji ostatecznej projektu opracowanego przez administrację morską z udziałem wytypowanych przez nią żeglarzy poprzedza wspomnianą na wstępie preambułę. Sprawa o tyle charakterystyczna, że kilku z biorących w pracach zespołu żeglarzy zaraz po zakończeniu redakcji projektu zgłosiła do niego votum separatum. Poniżej przedstawiam tekst projektu alternatywnego, opracowanego przez Jerzego Maćkowiaka (kpt. jacht., inż. bud. okrętów, inspektora nieetatowego PRS oraz przewodniczącego ZNT PZŻ). Publikacja tego projektu ma na celu wysondowanie opinii "środowiska armatorskiego" (nie działaczy!).

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestracji i nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi statków sportowych i turystycznych.
Na podstawie art. 49 &1,3, art. 50, art.51 Ustawy z dnia 1.12.61 Kodeks Morski (Dz. Ustaw Nr 22/86, poz 112, z 1989 r Nr 35 poz. 192, z 1991 r Nr 16, poz 73 i z 1996 r Nr 6, poz 39) zarządza się ci następuje:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

&1. Przepisy określają tryb rejestracji oraz nadzoru nad spełnieniem wymagań bezpieczeństwa żeglugi statków sportowych i turystycznych, zwanych dalej jachtami, o długości całkowitej kadłuba nie przekraczajacej 24 m.
&2.1. Jacht jest statkiem używanym do celów regatowych, turystycznych, rekreacyjnych lub szkoleniowych, niezależnie od liczby osób, jaka na nim pływa
&2.2. Osobę prawną lub fizyczną, władającą jachtem jako właściciel lub z upoważnienia właściciela - nazywa się armatorem
&2.3. Rozróżnia się jachty wiosłowe, wiosłowo-żaglowe, żaglowe (także z pomocniczym napędem mechanicznym o mocy mniejszej w kW od powierzchni ożaglowania w metrach kwadratowych), motorowo-żaglowe oraz jachty motorowe
&3.1. Jachty wiosłowe, żaglowe, motorowo-żaglowe podlegają rejestracji w Zarządzie Polskiego Związku Żeglarskiego lub w jednym z Zarządów Okręgowych PZŻ a jachty motorowe w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie lub jednym z Zarządów Okręgowych PZMW. (komentarz JK - Ustawa o stowarzyszeniach nie dopuszcza 3-stopniowej struktury: klub czyli stowarzyszenie, związek okręgowy, związek związek stowarzyszeń. Obecnie PZŻ jest związkiem stowarzyszeń a związki okręgowe to boczny tor).
&3.2. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają wiosłowe łodzie regatowe, kajaki, rowery wodne, deski windsurfingowe, pontony pneumatyczne, bączki, odkrytopokładowe łodzie żaglowe o długosci kadłuba 4m i podobne jednostki przyplażowe. (Komentarz JK - owe 4 metry kłóci się z długością 5 metrów w innych aktach prawnych).

Rozdział II
REJONY ŻEGLUGI

&4. Ustala się następujące rejony zeglugi uprawianej przez jachty:
1. Żegluga śródlądowa (S). Przez żeglugę śródlądową rozumie się żeglugę po wodach uznanych za śródladowe mocą odrębnych przepisów. Za równorzędną z żeglugą śródladową uważa się żeglugę w odległosci do 2 Mm od linii brzegu morskiego, uprawianą w sezonie żeglarskim przez jachty niezatapialne, mogące lądować na plaży.
2. Żegluga portowa (komentarz JK - a wydawało się, że już ją pogrzebano!) i na akwenach treningowych (T) Oznacza to żeglugę w obrębie portów (komentarz JK - gdzie nie wolno używać żagli!) i na akwenach określonych przez dyrektora Urzędu Morskiego. Za równorzędną z żeglugą portową i na akwenach treningowych uważa się żeglugę na:
2.1. akwenie Roztoki Odrzańskiej, do linii równoleżnika przechodzącego przez Bramę Torową nr 4, na Kanale Piastowskim, Starej Świnie i akwenie Jeziora Wicko, ograniczonym od południa linią prostopadłą do osi toru wodnego Szczecin - Świnoujście i przechodzacą przez stawy Bramy Torowej nr 1,
2.2. akwenie Zatoki Skoszewskiej, ograniczonym od zachodu południkiem przechodzącym przez stawę na południowym cyplu półwyspu Rów,
2.3. Dziwnie i Zalewie Kamieńskim do mostu w Dziwnowie,
2.4. Zalewie Wiślanym,
2.5. Zatoce Puckiej na północ od linii łaczącej Babie Doły z Jastarnią,
2.6. innych wodach o podobnych warunkach żeglugowych (komentarz JK - rozumiem że zagranicznych tylko co tam ma do pozwalania jakiś polski minister?)
3. Żegluga osłonięta (O). Oznacza to zeglugę na akwenie Zalewu Szczecińskiego, Zatoce Pomorskiej (Komentarz JK - co to za zatoka - najbardziej osłonięta od N i NE) na południe od linii łaczącej latarnię morską Niechorze z cyplem Norped, oraz po Zatoce Gdańskiej na zachód od linii łączącej cypel Mierzei Helskiej z latarnią morską w Krynicy Morskiej lub innych wód osłoniętych o podobnych warunkach żeglugowych, a także żeglugę wzdłuż nieosłoniętych wybrzeżach mórz zamkniętych (komentarz JK - znowu Inflanty!) w odległosci do 6 Mm od miejsca schronienia
4. Żegluga przybrzeżna (P) Oznacza to żeglugę w odległości do 20 Mm od brzegu Morza Bałtyckiego lub innego morza zamkniętego o podobnych warunkach żeglugowych (komentarz JK - po co się ośmieszać nieegzekwowalnymi rygorami dotyczacymi obszarów na które na szczęście nie sięga jurysdykcja RP? To dzięki takim aktom prawnym setki polskich jachtów stacjonuje w portach innych krajów).
5. Żegluga morska (M) Oznacza to żeglugę w rejonie mórz zamkniętych oraz w rejonie mórz otwartych do 200 Mm od miejsca schronienia, z dopuszczalną odległoscią między dwoma miejscami schronienia do 40 Mm.
6. Żegluga oceaniczna (W) Oznacza to żeglugę nieograniczoną, po wszystkich morzach i oceanach.

Rozdział III
TECHNICZNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA JACHTU

&5. Jacht może być zarejestrowany i używany do żeglugi jeżeli odpowiada wymaganiom technicznego stanu bezpieczeństwa kadłuba, urzadzeń, wyposażenia i stateczności, zawartym w przepisach PZŻ, PZMWiNW, Polskiego Rejestru Statków lub innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
&6. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań stanu bezpieczeństwa jest "Orzeczenie zdolności żeglugowej" oraz "Wykaz wyposażenia ruchomego jachtu" lub Zaświadczenie klasyfikacyjne jachtu" oraz "WWRJ " wystawione przez inspektora PZŻ, PZMWiNW ("OZŻ" i "WWRJ"), PRS ("ZKJ" i "WWRJ) lub innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej, załączone do wniosku armatora o zarejestrowanie jachtu.
&7. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań stanu bezpieczeństwa przy przedłużaniu ważności rejestracji jest nowo wystawione "Orzeczenie zdolności żeglugowej" lub "Zaświadczenie klasyfikacyjne" wystawione przez inspektora PZŻ, PZMWiNW, PRS lib innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.

Rozdział IV
DOKUMENTY JACHTU

&8. Dokumentem uprawniajacym jacht do uprawiania okreslonej żeglugi jest dowód rejestracyjny o nazwie "CERTYFIKAT JACHTU" wzór Nr 1 i Nr 2, wystawiony przez PZŻ, PZMWiNW jak w &3.1. a także załączony do niego dla celów kontrolnych "WWRJ", określający jakie wyposażenie i urzadzenia powinny znajdować się na jachcie dla określonego rejonu żeglugi.
&9. Celem uzyskania "Certyfikatu jachtu" armator składa wniosek dla jachtu wiosłowego, żaglowego, motorowo-żaglowego lub morskiego motorowego do PZŻ a dla jachtu motorowego śródladowego do PZMWiNW do którego załacza:
1. Świadectwo budowy pod nadzorem lub protokoł z przeglądu zasadniczego, "WWRJ" i "OZŻ" lub "ZKJ" - wystawione przez uprawnionego inspektora PZŻ lub PZMWiNW lub PRS albo innej uznanej instytucji klasyfikacyjnej.
2. Rachunek lub umowę kupna-sprzedazy lub akt darowizny lub postanowienie sadu o nabyciu praw własnosci a przy imporcie dowód odprawy celnej.
3. Przy budowie amatorskiej lub budowie systemem gospodarczym (komentarz JK - czym to się różni?) zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 - armator winien przedstawić oświadczenie o budowie z załaczonymi rachunkami na podstawowe materiały użyte do budowy (komentarz JK - z tego to nawet Urząd Morski i Izba Morska zrezygnowały na progu demokracji. Stare wraca ! I to ma być projekt "strony żeglarskiej"?)
4. Świadectwo pomiarowe przy zgłoszeniu regatowego regatowego jachtu klasowego (komentarz JK - co to ma do rzeczy w Rozporzadzeniu Ministra o bezpieczeństwie?)
&10. Armator zobowiązany jest zgłaszać zmiany danych (jakich? - komentarz JK) wpisanych do rejestru w okresie 30 dni od daty zdarzenia powodujacego zaistnienie zmian (komentarz JK - a jak nie to co? grzywna, konfiskata jachtu, nieodwracalne skreslenie z rejestru? , dlaczego 30 dni a nie np 6 miesięcy?).
&11. Certyfikat jachtu jest wystawiany na 4 lata (komentarz JK - dlaczego nie 5?) i może być przedłużana po odpowiednim przegladzie technicznym, potwierdzajacym wystawieniem nowego "OZŻ" lub "ZKJ". Jachty liczące powyżej 20 lat mają przeglądy techniczne co 2 lata.

Rozdział V
INSPEKCJE KONTROLNE

&12. Inspekcję kontrolną jachtu może przeprowadzić na wodach morskich - urząd morski a na wodach śródlądowych - inspektorat żeglugi śródlądowej. (komentarz JK - chyba na sródlądowych drogach wodnych a nie np. na prywatnym jeziorze).
&13. Inspekcje kontrolne obejmują wybrane elementy bezpieczeństwa żeglugi w zakresie w jakim organ kontrolny uzna to za stosowne (komentarz JK - np. próba niezatapialności)
&14. Postanowienia &12 nie ograniczają uprawnień policji i straży granicznej do działań kontrolnych tych organów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VI
KWALIFIKACJE I SKŁAD ZAŁOGI

&15. Jacht powinien być obsadzony załogą posiadajacą niezbędne kwalifikacje do uprawiania bezpiecznej żeglugi. (komentarz JK - co to znaczy "niezbędne kwalifikacje" i kto uznaje, że żegluga jest "bezpieczna"? Po co pisać takie rzeczy, na które tylko czeka Delegat Ministra?)
1. Minimalny skład załogi oraz dopuszczalną liczbę osób znajdujacych się na jachcie określa PZŻ lub PZMWiNW odpowiednim wpisem do Certyfikatu Jachtu.
2. Na jachcie mogą znajdować się również inne osoby, którym kapitan (komentarz JK - rozumiem że chodzi o prowadzącego jacht a nie jego stopień. Czy nie warto w końcu zdecydować się na "szypra" czyli prowadzacego jacht?) zapewni bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę warunki żeglugi i stan wyposazenia jachtu.
3. Członkowie załogi, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać odpowiednie patenty, wydane w trybie określonych odrębnymi przepisami.
4. Wymagania w zakresie kwalifikacji radiotelefonistów i obserwatorów radarowych regulują odrębne przepisy. (komentarz JK - po co te wywoływania wilka z lasu?)
&16. Stałe obowiązki związane z pełnieniem funkcji na jachcie określa kapitan i wpisuje do dziennika (komentarz JK - uważajcie na "DZ"-ecie aby wam Dziennika wiatr nie zabrał. Po co to przepisywać z anulowanego "Regulaminu Służby Morskiej". Pamiętać należy że wszystko tu zapisane - zostanie we właściwym czasie wykorzystane przeciw wam!).

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

&17. Wysokość opłat za czynności związane z rejestracją jachtów, przeglądami i wystawianiem dokumentów nadzoru technicznego oraz bezpieczeństwem żeglugi określa Taryfa wydana przez PZŻ, PZMWiNW i PRS - każda dla zakresu działania danej instytucji. (komentarz JK - czy cenowa konkurencja czy zmowa?)
&18. Dokumenty jachtu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia zachowują moc do czasu upływu terminu ich ważności.
&19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. (komentarz JK - straszniem ciekaw dlaczego akurat "jednego miesiąca"?)

ZAŁĄCZNIK
Wzór (Nr 2) Certyfikatu Jachtu Morskiego (4 strony)
Czekam na opinie armatorów.

JERZY KULIŃSKI